Vedtægter

Vedtægter for Brædstrup Tennis Klub

§1 – Navn
Stk. 1 Klubbens navn er Brædstrup Tennis Klub

Stk. 2 Klubbens hjemsted er Brædstrup

§2 – Formål
Stk. 1 Klubben har til formål at give sine medlemmer lejlighed til at spille tennis på dens baner, at udbrede kendskabet til dette spil i Brædstrup og ved samarbejde med andre klubber eller på anden måde at udvikle tennisspillernes færdigheder.

§3 – Medlemskab
Stk. 1 Medlemskab er primært åbent for enhver med tilknytning til Horsens Kommune.

Stk. 2 Medlemskabet kan være aktivt eller passivt.

§4 – Kontingent
Stk. 1 Kontigent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen.

Stk. 2 Der kan spilles, når kontingent er betalt og man har fået briknummer til booking.

§5 – Foreningen medlemskaber
Stk. 1 Klubben er medlem af DGI Sydøstjylland.

Stk. 2 Bestyrelsen bemyndiges til at ændre klubben forhold til DGI/JTU/DFT uden på forhånd at indhente samtykke på en generalforsamling.

§6 – Eksklusion
Stk. 1 Medlemmer, der overtrædes klubbens vedtægter, udviser uværdig optræden eller undlader at efterkomme henstillinger fra bestyrelsen, kan ekskluderes.
Det ekskluderede medlem kan forlange at få sagen forelagt en generalforsamling.

§7 – Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.

Stk. 2 Indkaldelse sker med 14 dages varsel i den lokale avis med dagsorden i henhold til vedtægterne.

Stk. 3 Forslag, der ønskes behandler på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

– Valg af dirigent.
– Formandsberetning.
– Fremlæggelse af regnskab.
– Indkomne forslag.
– Valg af bestyrelse.
– Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
– Valg af 1 revisor.
– Valg af 1 revisorsuppleant.
– Eventuelt.

Stk. 5 Til vedtagelse kræves simpelt flertal, dog kræver vedtægtsændringer bekendtgørelse på indkaldelsen og mindst at 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Hvis bestyrelsen eller et enkelt medlem forlanger det, skal afstemningen foregå skriftligt. Passive medlemmer har ingen stemmeret.

Stk. 6 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/5 af de aktive medlemmer fremsender skriftlig motiveret krav herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker i den lokale avis med mindst 7 dages varsel af bestyrelsen.

§8 – Bestyrelsen
Stk. 1 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der vælges formand og kasserer.

Stk. 3 I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste ordinære generalforsamling.

Stk. 4 I forbindelse med turneringer, træning, instruktion og tennisarrangementer i øvrigt disponerer bestyrelsen over banerne.

Stk. 5 Klubbens tegnes af formanden og kasseren.

§9 – Regnskabet
Stk. 1 regnskabsåret går fra 1/10 til 30/9.

§10 – Opløsning
Stk. 1 Til beslutning om opløsning af klubben kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsen aktive myndige medlemmer er til stede, og at 2/3 af disse stemmer for opløsningen. Møder det påkrævede antal  medlemmer ikke til den pågældende generalforsamling, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om opløsning kan træffes af et flertal på 2/3 af de mødende.

Stk. 2 I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens midler til idrætsforeninger i Brædstrup.

Vedtaget på ekstraordinær generaltforsamling den 28. november 2012.

Viggo Mathiasen
Dirigent